• Koszulki juwenaliowe

    Zapraszamy do zakupu! Pokażmy ilu jest bohaterów z Siódemki na pochodzie juwenaliowym.

  • Panorama

    Widok z dachu naszego akademika.

  • Husaria

    Nasza siódemkowa husaria.

Panel użytkownika

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Newsroom

2013-04-09
Zakwaterowanie 2013/2014
Zakwaterowanie 
Rezerwacja pokoi w VII DS na rok akademicki 2013/2014 


Zaczynamy przygotowania do zakwaterowania na przyszły rok. Aby zarezerwować miejsce w naszym akademiku należy wypełnić formularz na stronie
a wygenerowany wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć Komisji ds. Zakwaterowań Rady Mieszkańców VII DS w czasie dyżuru. Nie trzeba załatwiać we własnym zakresie potwierdzenia z dziekanatu ani opinii Administracji akademika – załatwia to Komisja ds. Zakwaterowań. Wniosków nie trzeba przynosić osobiście. 

Dyżury, na których zbierane będą wnioski odbędą się(kreślarnia 14 piętro): 

•15.04.2012 (poniedziałek) w godzinach 20.00-22.00 
•16.04.2012 (wtorek) w godzinach 20.00-22.00 
•18.04.2012 (czwartek) w godzinach 20.00-22.00

W razie problemów z dostarczeniem wniosków w wyżej wymienionych terminach prosimy o kontakt na maila: 

zakwaterowanie2013@gmail.com

Kolejne informacje pojawią się na www.7ds.pl
Poza dyżurami wnioski nie będą przyjmowane!


Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne dają prawo do rezerwacji miejsca w akademiku na przyszły rok. Grafik przydziału pokoi będzie publikowany około 11 czerwca. Wówczas, w trakcie podanych później terminów dyżurów Komisji ds. Zakwaterowań, będzie można zgłaszać uwagi odnośnie otrzymanego pokoju itp. 

W przypadku niezłożenia wniosku w podanych terminach, o miejsce na rok akademicki należy się starać na takich zasadach, jak studenci niemieszkający obecnie na Osiedlu Akademickim PŁ. Powiązane jest to także z utratą możliwości rezerwacji pokoju. 

Jeśli chodzi o pokoje koedukacyjne, to do każdego podania musi być dołączona zgoda rodziców obojga ubiegających się o taki pokój, oświadczenie, które jest umieszczone na stronie samorządu. To, czy para złożyła wcześniej deklaracje, będzie weryfikowane w samorządzie studenckim przez Komisję ds. Zakwaterowania. 
Jeśli chodzi o osoby, które mają zawarty związek małżeński, to wystarczy do podania dołączyć zaświadczenie o zawartym ślubie.
Jeśli jedna osoba z pary jest spoza PŁ, to musi być zaświadczenie o ustalonej dacie ślubu. 


Pokoje jednoosobowe oraz małżeńskie
Otrzymanie pokoju jednoosobowego albo małżeńskiego wymaga najpierw otrzymania miejsca w akademiku, tzn. przede wszystkim należy złożyć zwykłe wnioski o pokój. Wnioski o jedynki i pokoje małżeńskie złożone przez osoby, które nie złożą w odpowiednim czasie zwykłego wniosku nie będą rozpatrywane. 

Osoby chcące otrzymać w przyszłym roku pokój jednoosobowy albo małżeński powinny zapoznać się z informacjami podanymi na stronie Samorządu Studenckiego PŁ w dziale Zakwaterowanie. Dodatkowo - osoby otrzymujące stypendium socjalne nie muszą udowadniać sytuacji materialnej, losowej etc. - w tym celu wystarczy zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego. 

Poza warunkami materialnymi podczas rozpatrywania wniosku o pokój jednoosobowy, brany jest pod uwagę stan zdrowia studenta. Podstawowym dokumentem jest zaświadczenie od lekarza specjalisty (zaświadczenie od Dolores z Adamedu nie wystarczy :) ). Niemniej jednak każdy dokument, wyciąg z dokumentacji medycznej wpływa na wiarygodność i zwiększa szanse na otrzymanie pokoju jednoosobowego. 

Osoby, które w poprzednim roku akademickim otrzymały pokój jednoosobowy, nie muszą przedstawiać całej historii choroby, a jedynie aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty poświadczające dalsze wskazania medyczne do otrzymania pokoju jednoosobowego. 


Ze względu na bardzo skąpe informacje na stronie SSPŁ na temat pokoi małżeńskich kilka słów na ten temat. 

Do otrzymania pokoju małżeńskiego upoważnione są osoby, które: 

zawarły związek małżeński, udokumentowany stosownym aktem 
planują w niedługim czasie ślub, co powinny udowodnić zaświadczeniem z urzędu stanu cywilnego albo z kancelarii parafialnej, w przypadku zawierania ślubu konkordatowego 
Komisji ds. Zakwaterowań należy okazać oryginał oraz złożyć jedną kopię dokumentu potwierdzającego zawarty związek małżeński lub wyznaczony termin ślubu. 

Uwaga! W przypadku osób już mieszkających w DS w pokojach małżeńskich, a nieposiadających aktu ślubu i kolejny raz przedstawiających zaświadczenie o wyznaczonym terminie ślubu decyzja o (nie)przyznaniu pokoju małżeńskiego będzie dokładniej rozpatrywana przez Komisję ds. Zakwaterowań SSPŁ. 

Uwaga! Mieszkaniec akademika chcący otrzymać pokój małżeński z osobą niemieszkającą obecnie na Osiedlu Akademickim PŁ powinien złożyć wniosek małżonka o przyznanie miejsca na OA – na ogólnych zasadach obowiązujących starających się o miejsce w akademiku. Dodatkowo - osoby otrzymujące stypendium socjalne nie muszą udowadniać sytuacji materialnej, losowej etc. - w tym celu wystarczy zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego. Wniosek dostępny jest na stronie SSPŁ.

Przenosiny do innego akademika

Chcąc przenieść się w przyszłym roku do innego DS-u należy wszystkie dokumenty wypełnić analogicznie, jak dla pozostania w 7ds. Wnioski należy złożyć w tych samych terminach, co wszyscy. Dokumenty zostaną później przekazane Komisji ds. Zakwaterowań wybranego akademika.

Studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia

Osoby kończące obecnie studia inżynierskie/licencjackie, mogą składać wniosek o miejsce w akademiku na zwykłych zasadach. Wniosek umożliwia wstępne zarezerwowanie miejsca na przyszły rok akademicki, jednak nie gwarantuje otrzymania miejsca w DS-ie do momentu przedstawienia zaświadczenia o przyjęciu na studia drugiego stopnia.
W ciągu 7 dni od przyjęcia na drugi stopień studiów należy dostarczyć Komisji ds. Zakwaterowań SS PŁ potwierdzenie przyjęcia na studia. Brak potwierdzenia skutkować będzie utratą zarezerwowanego miejsca w DS!
 
Zasady te dotyczą także mieszkających obecnie w DS absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy od października zamierzają rozpocząć studia stopnia drugiego.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy wymeldowali się już z akademika, a chcą rozpocząć studia na drugim stopniu, składają pełen komplet dokumentów, starając się na nowo o przydział miejsca na Osiedlu w biurze Samorządu Studenckiego, wraz z pełnym kompletem wymaganych dokumentów.

Studenci 5 roku jednolitych studiów magisterskich, ostatniego roku uzupełniających studiów magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych

Nie przewiduje się obecnie możliwości zakwaterowania na przyszły rok akademicki osób mających wyznaczony termin ukończenia studiów magisterskich na wrzesień 2013 roku, wnioski o rezerwację miejsca nie będą w ogóle przyjmowane.
Wyjątkiem jest poświadczenie przez dziekanat konieczności kontynuacji studiów (powtarzanie przedmiotów itp). Zaświadczenie od promotora o słabym poziomie zaawansowania pracy nie wystarczy ;)
Zasady te nie dotyczą studentów ostatniego roku starających się o pokój małżeński z osobą, która studiuje na niższym roku.

Ostatecznym terminem opuszczenia akademika jest połowa września 2013 roku. 
Dotyczy to także studiów podyplomowych. 

Możliwość otrzymania miejsca przez ww. pojawi się pod koniec września, po określeniu ilości wolnych miejsc w DS-ach po zakwaterowaniu pierwszego roku oraz studentów PŁ niższych lat, dotychczas niemieszkających w DS-ach. 

Osoby starające się o rozpoczęcie w roku akademickim 2013/2014 drugiego toku studiów, składają podanie o miejsce w akademiku razem z kandydatami na pierwszy rok studiów, wraz z pełnym kompletem wymaganych dokumentów.

Studenci studiów trzeciego stopnia

Doktoranci mieszkający w naszym akademiku składają wnioski na zwykłych zasadach, z możliwością pozostania w dotychczasowym akademiku. 

Osoby niebędące studentami PŁ

Możliwość otrzymania miejsca przez osoby niebędące studentami pojawi się w październiku. Nie dotyczy to studentów innych uczelni, którzy już zamieszkują w DS.Jeśli powyższe informacje nie są wyczerpujące - pytania prosimy wysyłać na adres zakwaterowanie2013@gmail.com


Powyższe ustalenia co do pokoi małżeńskich, jednoosobowych oraz studentów końcowych lat poszczególnych rodzajów studiów nie są wymysłem Komisji ds. Zakwaterowań VII DS czy też moim prywatnym, ale ustalonymi przez Komisję ds. Zakwaterowań Samorządu Studenckiego. Dlatego nie zamierzam wysłuchiwać pretensji do mojej osoby czy też osób z Rady Mieszkańców VII DS związanych z (bez)zasadnością powyższych zasad. Wszelkie wątpliwości do zasadności tych reguł można przedyskutować na forum Samorządu Studenckiego PŁ.